Chikita leaderboard

Martes, Nobyembre 1, 2011

How to use Frame, Option Button, Check Box in VB 6.0.

Sa video na ito ginamit at pinagkumpara ang kaibahan ng Option(Radio) Button at Check Box.  Matututunan din sa video na ito ang mga Text Properties na FontBold, FontItalic at Forecolor.  Ang mga code sa video na ito ay ang mga sumusunod:

Private Sub Option1_Click( )

Text1.FontBold = True

End Sub
_____________________
Private Sub Option2_Click( )


Text1.FontItalics = True

End Sub
_____________________
Private Sub Check1_Click( )


Text1.ForeColor = #FF0000

End Sub
_______________________
Private Sub Check2_Click( )

Text1.ForeColor = #0000FF

End Sub

Share and Enjoy!

2 komento:

  1. Sir pano po pag Data base ..pag nag references po avtivity library 2.1....module po gamit. ADODB.recordset ADODB.connection .(pagganyan po)
    gamitin ko po option botton for MALE FEMALE

    TumugonBurahin
  2. Sir pano po pag Data base ..pag nag references po avtivity library 2.1....module po gamit. ADODB.recordset ADODB.connection .(pagganyan po)
    gamitin ko po option botton for MALE FEMALE

    TumugonBurahin